Gold-Frame-PNG-Transparent-Image.png
vierkleur.png

 

 Bevestiging van Lojaliteit

 

Ek verklaar onder eed dat ek getrou sal bly aan die Skeppingswette

en die doelstellings daarvan, en ook aan die Boervolk se belange

wat die volgende insluit:
● Ek is gebore uit die Boervolk en verklaar myself diensbaar aan die Volk.

 Of

● Ek is nie afkomstig van die Boervolk nie, maar ek dra die Boervolk se belange op my hart.

● Dat ek in trouheid my lewe sal wy aan die uitbou en verbetering van die Boervolk en hul belange sal bevorder.
● Ek sal my fisiese en verstandelike vermoëns aanwend vir die verkryging en behoud van ons soewereine grondregte waarin ek my skepping-gegewe vryheid en reg kan uitleef.
● Dat ek die Skeppingswet aanvaar as die enigste Wet en waarheid wat nooit kan verander nie.
● Ek beskik oor ’n aanspreeklike verantwoordelikheid teenoor ons Boervolk en moet ten alle tye die Boervolk se belange bevorder en beskerm.
● Ek erken dat ons eiesoortig, uniek van aard en rasgebonde is.
● Ek die reinheid van ons Boer-bloed en ons grond as die fokuspunt van ons gegewe natuur sal handhaaf.
● Dat ek die suiwerheid van my bloed sal behou en verseker.
● Ek die onskendbaarheid van die Boervolk en die familie-eenheid sal verdedig en eerbiedig.
● Ek die Boervolk se eer altyd sal handhaaf.
● Dat ek as Volkslid sal bydra tot die stoflike, geestelike en kulturele verryking van ons Volk.
● Dat ek sal omsien dat ons grond en natuur beskerm en respekteer word.
● Dat ek sal omsien na die voeding en opvoeding van my kinders.
● Dat ek sal omsien na die beskerming en versorging van ons bejaarde volksgenote.
● Ek erken dat die Volk se voortbestaan onderhewig is aan Eendragtigheid.
● Ek erken dat ons Volksgrondgebied ons bestaansreg, geboortereg  en verantwoordelikheid is en bly.
● Ek saamstem dat Weerbaarheidsopleiding van 3 maande verpligtend is vir alle manlike skoolverlaters.
● Ek erken die Gemene Regsgesag van die Volkshof as die enigste gesag oor die Boervolk.
● Ek erken dat enige handelinge wat teenstrydig is met hierdie eed ’n ondermyning van ons Volkswese is en derhalwe as verraad teenoor ons Volk beskou kan word.
● Ek beskou hierdie eed bindend op my gewete en onderneem om dit te eerbiedig.

boer_edited.png

Moenie bang wees nie. 'n Wapen is die simbool van ons vryheid.

1. Voltooi u inligting en druk dan Ctrl + P om dit uit te druk

2. Teken al drie (3) plekke
3. Laai 'n foto na ons toe, op (of per epos)