top of page

Geskiedenis

Inleidende Begrippe tot Wêreldgeskiedenis 

Wat is Geskiedenis:  Geskiedenis is die tragiese verhaal van mense se bestaan op hierdie aarde.  Reeds oor duisende jare word die mens deur ander mense beheer, mense met verskuilde agendas, mense wie se denke en kennis onbekend is.  Ons noem hierdie ook die okkulte magte.  Okkulte is versteekte kennis.
Hierdie okkulte magte maak van sielkundige effekte gebruik waardeur hulle die mens dwing in ‘n rigting wat vir hulle voordelig is, en vir die mens nadelig is.  Waar mense nog ‘n bietjie vryheid en reg het, word dit dan ook ingeperk. Daarom is demokrasie die meer voordelige stelsel in die wêreld vandag, juis vir hierdie uitverkore mense.  In die demokrasie word bepaal dat:

  • die massa is altyd reg,

  • die minderheid is nooit reg nie,

  • die enkeling het geen reg nie.

  • Terwyl die werklikheid is dat:

  •  die massa nooit reg is nie,

  • die minderheid soms reg is,

  • en die waarheid is die voorreg van enkelinge.


Hierdie omgekeerde besigheid is geskep deur duisende jare waarvan ons bewus is in die geskiedenis.  Dit is ‘n treurige verhaal waaronder mense gebuk gaan, nie as vry mense nie, nie as ‘n geskape wese wat ‘n plek in die natuur vul, en sy taak daarin verrig soos wat ons dit in die natuur waarneem vir alle lewende organismes nie.  Hierdie mense is intellektuele, self uitverkorenes.  Daar bestaan reeds oor duisende jare ‘n self uitverkore elite groep mense in die wêreld.  Hul einddoel is totale heerskapy op aarde, die mag oor lewe en dood, met die reg deur hulself geskep vir hulle goddellike baasskap van tirannie, dwinglandy, sadisme, bloedvergieting en vermenging van die hele wêreld se bevolking tot dienende knegte, sonder regte of enige vorm van vryhede.  Oor milleniums heen is geslag tot geslag aan ‘n protokol gewerk, en dit is verfyn en weer verfyn, tot die sielkundige effekte daarvan vir gehoorsaamheid en onderdanigheid volmaak is, deur die mens se vrese uit te buit vir die onbekende, bonatuurlike, jaloerse, wrede, onvergenoeglike wreedaard.  Dit is ‘n weerspieëling van hul eie ingeboude drifte en drange waarna hulle smag, ‘n onverganklike drang vir die besit en beheer van alle aardse bronne van welvaart en rykdom.  Ondenkbaar hul begeerte na weelde, gemaksug, plesier, uitbundige verwaandheid, selfs perverse seks orgies, demp of bevredig hulle nie.  Hulle welluste en aardslustige drange is onbevredigbaar.
Hierdie mense se misdrywende praktyke is waaronder die hele mensdom ly: wraaksug, nydigheid, jaloesie, inhaligheid.  Hulle het die kuns van geslepe misleiding en politieke bedrieglikheid tot volmaaktheid gebring.


Dit is ‘n onherkenbare en onaantasbare wreedaardige god wat hulle aan die mense verkoop, waardeur en waarmee hulle die mense deur vrees dwing. Met hierdie geskepte gode maak hulle die mens bang: storie van gogga maak vir baba bang.  Vele denominasies verdeel die mens sodat hulle nie in eendragtigheid kan verkeer en teenstand bied nie.  Alles is deur hulle beplan in die geloof aan ‘n god, wat hulle self geskep het, en wat alles veroorsaak, wat dan buite die bereik van die mens in ‘n hemel woon, onthef die parasiete van alle blaam, aanspreeklikheid en verantwoordelikheid.
Soos wat die aanbieders daarvan sal sê: “Broer, suster, vergewe, vergeet; dit is die here se wil,” en daarmee is die saak afgehandel. Die intellektuele parasiete, wie die aanspreeklike verantwoordelike is, stap skotvry weg.  Dit is geloof in die onfeilbare beskermheer van die intellektuele kriminele en dit is ‘n verbeeldingswaan wat aan ons gebied word.  Hulle organiseer die mensdom en verskaf aan die mens gewoontes en opinies wat die mens se weerbare bewustheid ondermyn en selfs uitdoof.  Hierdie onsigbare meganisme van die samelewing is in werklikheid die intelligente, bewuste manipulasie van die gegewe georganiseerde gewoontes en opinies.  Die belangrikste element van demokrasie is die verlies van geestlikheid, bewustheid en onderskeid tussen Natuur en bedrog, bestaande en nie-bestaande, het ons uitgelewer aan hul genade.  Hulle beheer ons rede en denke, hulle vorm en lei ons besluite. Ons idees is hoofsaaklik deur hulle gesuggereer.


In tye soos nou, onder ellende en verdrukking, bid ons tot hulle beskermende god vir ‘n leier, ‘n god in hulle vrugbare, intellektuele, kriminele brein geskape, waarmee hulle ons vir duisende jare gevange hou.  Hierdie verhaal het aan ons alle ellende dwarsdeur die geskiedenis gegee.  Hulle beheer die media, hulle beheer die drukkery, verskaf aan ons ons verkreupelde rede, sodat ons in die paaie wat hulle vir ons geskep het kan loop na ons eie ondergang.  Hulle wat daaruit baat vind sal uiteindelik die koninkryk op aarde hê, terwyl ons ons skepper gegewe pligte daardeur versuim en vergeet het.  Ons ken nie meer ons eie pad vorentoe nie.  As ons nou na die geskiedenis kyk, moet ons aan hierdie dingetjies dink.  Dan moet ons verder dink.  Ons moet redeneer en ons eie weg in die donker ure baan om te oorleef, en die enigste waarde wat ons daartoe het, is die waarde wat ons kan waarneem en kan sien in die Natuur: daardeur benodig die mens vandag ‘n waardestelsel.


Waarde-reëls is geensins bedoel vir godsdienstig of politieke gebruike nie, of vir vervanging daarvan nie.  Dit mag nooit aangewend word deur politiek of godsdiens vir voordeel nie.  Waarde-reëls geld vir alle rasse en volke: hulle is nie-rassisties, maar dien elk gelykwaardig.  Waarde-reëls tref nie onderskeid nie, maar bevestig die belangrikheid van elke spesie en die noodsaaklikheid van sy voortbestaan.  Waarde-reëls is natuur-gegewe, ewigdurend, rigied.  Dit verskoon niemand nie en verander nooit in ewigheid nie. Voordat alle rasse en volke dit verstaan en nakom, kan daar geen vrede, geluk of voorspoed wees nie.  Waarde-reëls eis van die mens verstandigheid, oordeelkundigheid, en beredeneerde verantwoordlikheid, eweredig gelyklopend aan die regulerende en beheer-reëls van die Natuur.


Die ontogenese van die mens volgens hulle soorte, bedeeld met hul vermoëns, karakter, kultuur, ens., gee aan elke groep ‘n eiesoortige identiteit.  Die vermoëns bepaal die doel en funksie wat hul in die natuur moet vervul.  Niks in die natuur is oorbodig nie, elke organisme van klein tot groot verrig ‘n taak, doelgerig, geslag na geslag.  Waarde-reëls eis genetiese suiwerheid, in en waardeur die identiteit en die vermoë bewaar word, identies tot sy oorsprong, soos die skeppingswil dit formuleer en dit aan jou toegedien het.  Wilde diere, voëls, visse, insekte, parasiete, plante en bome kom dit na.  Soort hou by soort.  Onder hierdie selfde, eis ere wette van die natuur funksioneer die mens, en gevolglik is die mens deel van die natuur, uit die natuur, vir die natuur, om sy deel in die natuur te doen.  Die hele natuur is in sy geheel n groot simbiose, waar alles saamwerk vir die een en die ander se voortbestaan.  Die gras voed die diere, die diere voed die gras in ‘n ewigdurende siklus, onveranderd.  Daarom is dit belangrik om terug te keer na die Skeppingswil en Grondwet toe, om dit na te kom:

1)  Die natuur dikteer ‘n sigbare voorbeeld aan ieder en elk.
2)  Alle lewe strewe, in doel en daad, na sy eie soort se voortbestaan.

3)  Iedere spesie bring voort sy ewe in soort, doel en aansien.

4)  Iedere spesie is getaak en voorsien van vermoëns om sy bestaansdoel eervol en getrou aan sy skeppingsdoel te volbring.
5)  Elke spesie se bestaan en voortbestaan is noodsaaklik vir die voortbestaan van ander spesies.
6)  Geen spesie is minderwaardig, verhewe of uitverkore teenoor die res nie.
7)  Van die kleinste tot die grootste is gelykwaardig, ewe belangrik en noodsaaklik vir die voortbestaan van lewe op aarde.
8)  Die uitsterf of vernietiging van ‘n spesie is vir ewig, en veroorsaak die uitsterf van ander spesies, en is ‘n skending van die volmaake skepping wat rampe en ellende meebring.
9)  Geboorte en afsterwe is die ewigdurende vernuwingsgebod wat die skepping jeugdig, kragtig en groeiend hou.  Dus is daar in die natuur organismes wat opbou vanuit die primêre voedingselemente tot sigbare vorms van lewe wat weer dien as voeding vir ander vorms van lewe.
Na afsterwe neem ander organismes oor en breek weer dié af na die primêre voedingselemente, en ‘n nuwe siklus begin, ‘n wedergeboorte, identies in alle opsigte aan die eerste, derhalwe, ‘n waarborg vir ewige lewe.
10)  Die onvervalste natuur is en bly die enigste bron van kennis en waarheid.  Dit is die maatstaf waaraan alle kennis en idees, die doen en late van mense, getoets moet word.  Enige wet of politieke idiologie, ekonomiese stelsel, of maatskaplike of geloofsisteem wat selfs in die geringste mate hiervan afwyk is verraad teenoor die mens en die natuur, ‘n rebellie teenoor die skeppingsmag en die wette.
11)  ‘n Volk en ras se voortbestaan is direk onderhewig aan die skeppingswette.  Die mens se bestaan op aarde is die bewys dat hy ‘n noodsaaklike funksie en skakel in die natuur se ewigdurende siklus is, toegerus met die nodige vermoëns en vaardigheid.  Om die funksie eervol te vervul, is die vervulling van jou bestaansreg en die voortsetting daarvan.

Die mens is dus ‘n volksverbonde en eiesoortige groepering onder die ystere, onveranderlike natuurwette.  Dit eis eendragtigheid in doel en funksie, en ‘n rigiede verantwoordelikheid vir:
-  Die reinheid van jou bloed en gene,
-  Die bevordering en vermeerdering van jou spesie,
-  Die beskerming en verdediging daarvan,
-  Die voeding en opvoeding van kinders om trou, trots en eervol te lewe in dankbare trou aan  die Natuur en die Skepper daarvan.

 Die mens word uit ‘n volk gebore vir diensbaarheid aan die volk, asook vir die bevordering van die ras.  Rasgenote moet in harmonie met mekaar lewe en mekaar ondersteun, en verskille moet volgens natuurwette bespreek en besleg word.  Die mens mag sy eie opinie hê, solank dit sy volk en ras dien, en die Natuur se orde bevorder.
12)  Alle volke het die reg op lewe, mits hy onafhanklik op sy eie grondgebied, aan sy eie behoeftes uit sy eie kragte, kan voorsien.
13)  ‘n Volk of ras wat sy grondgebied vernietig, deur metodes wat in stryd is met die Natuur se orde is, het geen reg op lewe nie.
14)  Alle volke of nasies wat nie deur die skeppingsmag as deel van die natuur gevorm is nie, is nie in harmonie met die Natuur nie, en kan gevolglik geen bydrae of insette lewer nie.  Hul leef ‘n doellose bestaan, met verdraaide en verwronge gedagtes waarmee hulle korrupteer.  Hulle het geen dieper kennis van die Skepping en die bedoeling daarvan nie.  Derhalwe vernietig en verteer hulle en buit alles onder die dekmantel van n verdraaide, selfgeskepte geloof, wat aan hulle sekere regte gee.
15)  Hierdie is die beginsel van die natuur.  As ons in die vervolg kyk na wat die mens is, dan moet ons besef die mens is n gegewe skakel binne in die natuur, met sy veelvuldige verskille en soorte, elke een is getaak en voorsien van die vermoëns om sy taak volwaardig te vervul.  Hierdie is die harmonie wat in die natuur voorkom.  Deur die geskiedenis wat ons beleef het, sien ons die parasitiese een, met sy eiesoortige geloof wat hy aan jou bied, geensins in harmonie met die Natuur se beginsels nie, en gevolglik veroorsaak dit ‘n disharmonie in die natuur.  Hierdie is die oorsaak van al die ellende van alle volke deur die geskiedenis tot vandag toe.  Oorlog verbreek die skeppingswette en lei tot ellende en smart.
Ons vyand het al die volke van die wêreld versplinter en is nou in beheer van alles:
-  Die godsdiens.
-  Die kwaadaardige statutêre wetstelsel met sy gepaardgaande demokratiese (kommunistiese) politiek.
-  Die wapens.
-  Die geld.
-  Die pers, media en opvoedingstelsels.
-  Die mediese stelsel.
Al wat die volke van die wêreld het om ons gemene vyand teen te staan, is mekaar, gesamentlik, onder die skeppingswette.  Ons vyand is by verre ‘n minderheid hier op aarde.  Met volke se samewerking in eendragtigheid, skakel ons die vyand se planne vir massamoord op ons almal uit.

Ons moet ‘n voorbeeld wees vir alle kinders van alle volke, en opstaan teen onreg, ter wille van hul oorlewing.  Elke kind op aarde behoort aan ‘n volk wat ‘n bestaansreg op sy eie grondgebied het om hul skeppingsdoel eervol uit te dien.  Die Boervolk se bloed en gene bevat die skeppings standaard moraliteite.  Dit is ons Skeppingsplig om die volke van die wêreld die pad te lei na vryheid, deur hulle in te lig oor die skeppingswette en die ware, tragiese geskiedenis van ons almal.  Die Boervolk se Volksverantwoordlikheid is om ons eie Volk dringend onder eendragtigheid te kry deur emansipering na ons Volkshuis en soewereine grondgebied/e : die Zuid Afrikaanse Boer Republieke, (ZAR), en die grond wat alle Boervolk huidiglik op staan.  Ongeag of jou grond “klaar betaal” is of nie, het elk een die Skeppings reg om daar op te lewe, waar ookal in SA , Namibië of die wêreld geleë.  Niemand, geen regering, geen politieke beleid, geen mediese rede of religie gaan die Volke van Afrika se grond onteien nie.  Elkeen het ‘n reg op hul soewereiniteit, om die heerser te wees oor hul eie ligaam en die grond waarop hul lewe.  Elkeen het die reg om self te besluit oor wat vir hul Volk aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie.  Statutêre wet moet plek in neem onder Gemene reg met Gemene reg as opper gesag.  Statutêre wet moet bly by geld, kommoditeite en kontrakte, en weg bly van die mens en sy grond.  Volksgenote, ons toekoms is in mekaar se hande. 

Besin en kom staan by ons wat reeds in ons Volkshuis staan en wag vir u.  Emansipeer en sluit aan vir die oorlewing van ons Volk en die volke van die wêreld.

ZABR (ZAR) Volkshuis

Oorspronklike Dokument is hier 

Transvaal, Transvaal My Country (English Subtitles)

Argief Jaarboek vir SA Geskiedenis 1941

Transvaal... Transvaal...
Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...

bottom of page